Graikinė - kaimo turizmo sodyba

Sodybos taisyklės

INFORMACIJA VARTOTOJUI (TAISYKLĖS)

 

            1. Naudojimosi  kaimo turizmo sodybos „Graikinė" (toliau taisyklėse - „Sodyba") teikiamomis paslaugomis ir pramogomis (toliau taisyklėse - „paslaugos") taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sodybos teikiamomis paslaugomis (toliau - „lankytojai"). Už nepilnamečius lankytojus iki 14 metų yra atsakingi tėvai, arba kartu su  jais poilsiaujantys pilnamečiai asmenys.

2. Sodyba suteikia lankytojams galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojai, prieš pradėdami naudotis Sodybos teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jų sveikatos būklė tai leidžia. Lankytojai, naudodamiesi Sodyboje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sodybos teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai paveikti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankytis Sodyboje bei pasirinkdamas konkrečias jos teikiamas paslaugas.

3. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sodybos paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Sodyboje teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sodyboje, tenka lankytojui. Sodyba neatlygina lankytojui dėl jos teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sodybos darbuotojų kaltės.

4. Sodybos teritorijoje lankytojai privalo:

  • atsakingai ir rūpestingai naudotis Sodybos teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sodybos paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sodybos, savo, kitų Sodybos lankytojų bei darbuotojų sveikatai bei turtui;
  • prieš naudojantis Sodybos įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sodybos patalpose esančiomis inventoriaus ar įrangos saugaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sodybos darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
  • netrukdyti kitiems lankytojams naudotis Sodybos paslaugomis;
  • atlyginti Sodybai materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sodybos pateiktą nuostolių įvertinimo aktą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto už žalos padarymą atsakingam lankytojui pateikimo dienos.

5. Sodyba neteikia daiktų apsaugos  paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Sodyba neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sodybos kaltės.

6. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra pagrindinio namo virtuvėje.

7. Sodyboje lankytojai laukiami visus metus. Atvykimas į Sodybą nuo 13 val., išvykimas iki 13 val.